Thuật ngữ bảo hiểm

Gõ thuật ngữ cần tìm:

0-9
A
B
Bên mua bảo hiểm
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua bảo hiểm, giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải kê khai và ký tên trên đơn yêu cầu bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.
Tổ chức: đơn vị được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Cá nhân: người từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đang cư trú tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự.
Bảo hiểm bắt buộc
Điều 8, luật Kinh Doanh Bảo Hiểm về Bảo hiểm bắt buộc
Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện.
Bảo hiểm bắt buộc chỉ áp dụng đối với một số loại bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội.
Bảo hiểm bắt buộc bao gồm:
A) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách;
B) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật;
C) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
D) Bảo hiểm cháy, nổ.
Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội từng thời kỳ, Chính phủ trình ủy ban thường vụ Quốc hội quy định loại bảo hiểm bắt buộc khác.
Bảo hiểm hỗn hợp
Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời…
Bảo hiểm nhân thọ
Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định:
Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.
Một định nghĩa vô cùng đơn giản nhưng là tiền đề cho ngành bảo hiểm nhân thọ phát triển trong hàng trăm năm qua.
Do nhu cầu của khách hàng, người tham gia bảo hiểm mà hiện nay các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng và cạnh tranh.
Bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.
Bảo hiểm sinh kỳ
Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
Bảo hiểm tạm thời
Công ty sẽ bảo hiểm tạm thời cho Người được bảo hiểm giá trị nào nhỏ hơn giữa số tiền hai trăm (200) triệu đồng với số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính đã ghi trong đơn yêu cầu bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm chết do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm tạm thời, bất kể Người được bảo hiểm ghi tên trong nhiều đơn yêu cầu bảo hiểm. Nếu phí bảo hiểm đầu tiên đã đóng lớn hơn hai trăm triệu (200.000.000) đồng, Công ty sẽ chi trả bảo hiểm tạm thời bằng số phí đầu tiên đã đóng.
Bảo hiểm tử kỳ
Khoản 11, điều 3, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm quy định:
Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
C
Các loại hợp đồng bảo hiểm
Theo quy định tại Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 thì:
Hợp đồng bảo hiểm là một hợp đồng dân sự giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
Ở Việt Nam hiện nay có các loại hợp đồng bảo hiểm sau:
Hợp đồng bảo hiểm con người;
Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Luật bảo hiểm hàng hải được áp dụng theo quy định của Bộ luật hàng hải; những vấn đề không được đề cập trong Bộ luật hàng hải thì áp dụng theo luật này.
D
Doanh nghiệp bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.
Đại lý bảo hiểm
Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo uỷ quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.
E
F
G
GTTK
Giá trị tài khoản
Giá trị hoàn lại
Số tiền Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được (nếu có), nếu có yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Hợp đồng bảo hiểm có giá trị hoàn lại khi Bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm cho hai (02) năm hợp đồng và hợp đồng này có hiệu lực ít nhất hai (02) năm.
H
I
J
K
L
Lãi suất công bố
Lãi suất do Công ty công bố vào ngày đầu tiên mỗi tháng của năm dương lịch, và được áp dụng cho hợp đồng trong suốt tháng bắt đầu theo tháng dương lịch đó. Thông tin về lãi suất có thể được nhận từ trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc trên trang web của Công ty.
Lãi suất công bố trung bình 12 tháng
Trung bình của lãi suất công bố trong 12 tháng vừa qua áp dụng cho hợp đồng trong suốt năm hợp đồng.
M
N
Ngày hiệu lực hợp đồng
Được ghi trong hợp đồng và là ngày Bên mua bảo hiểm điền đầy đủ vào đơn yêu cầu bảo hiểm và nộp đủ khoản phí bảo hiểm đầu tiên, với điều kiện Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm còn sống cho đến thời điểm Công ty thông báo chấp nhận bảo hiểm hợp đồng này.
Ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm
Ngày đến hạn nộp phí bảo hiểm theo định kỳ đóng phí được thể hiện tại trang hợp đồng.
Người thụ hưởng
Tổ chức, cá nhân được Bên mua bảo hiểm chỉ định theo hợp đồng bảo hiểm để nhận quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.
Người được bảo hiểm
Cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam và được Công ty chấp nhận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.
Năm hợp đồng
Khoảng thời gian một năm dương lịch tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày kỷ niệm hợp đồng đầu tiên hoặc bất kỳ năm liên tục tiếp theo nào tính từ ngày kỷ niệm hợp đồng gần nhất cho đến ngày kỷ niệm hợp đồng tiếp theo.
Nộp phí bảo hiểm tự động
Trước khi hết thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm, nếu Bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản đến Công ty yêu cầu được tạm ứng để đóng phí bảo hiểm tự động, Công ty sẽ dùng số tiền bằng giá trị hoàn lại tại thời điểm đó trừ đi khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại chưa thanh toán và lãi tích lũy (nếu có) để thực hiện tạm ứng đóng phí bảo hiểm tự động nhằm chi trả phí bảo hiểm đến hạn và lãi đến hạn phải đóng để duy trì hiệu lực hợp đồng.
O
P
Phí bảo hiểm
Khoản tiền mà Bên mua bảo hiểm phải đóng cho Công ty theo định kỳ đóng phí và phương thức đóng phí do các bên thỏa thuận.
Phí bảo hiểm chưa được hưởng
Số phí bảo hiểm còn lại sau khi trừ đi phần phí được tính theo tỷ lệ của số ngày giữa ngày đến hạn đóng phí trước và ngày xảy ra sự kiện được chi trả phí bảo hiểm chưa được hưởng này so với tổng số ngày giữa ngày đến hạn đóng phí trước và ngày đến hạn đóng phí tiếp theo.
Phí bảo hiểm rủi ro
Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả các quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo Hợp đồng (đã bao gồm sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) nhưng không bao gồm các sản phẩm bổ trợ) và được khấu trừ vào ngày phát hành Hợp đồng và Ngày kỷ niệm hàng tháng trong Thời hạn Hợp đồng.
Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro chuẩn có thể được thay đổi sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.
Q
Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch
Vào cuối mỗi năm hợp đồng trong suốt thời hạn đóng phí, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Công ty chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch, là số tiền tương ứng với số lãi tính trên giá trị hoàn lại trung bình của năm ở mức lãi suất vượt quá, nếu có, của lãi suất công bố trung bình 12 tháng so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm. Nếu Bên mua bảo hiểm không yêu cầu Công ty chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch thì số tiền này sẽ được tích lũy lãi ở mức lãi suất công bố hàng tháng cho đến khi hiệu lực hợp đồng chấm dứt.
R
S
STBH
Số tiền bảo hiểm
SẢN PHẨM BỔ TRỢ
Sản phẩm bổ trợ là sản phẩm được bán kèm theo Hợp đồng bảo hiểm chính kể từ khi hợp đồng chính được phát hành. Bên mua bảo hiểm có thể chọn mua các sản phẩm bổ trợ để tăng thêm một số quyền lợi cho Hợp đồng bảo hiểm chính. Một loại sản phẩm bổ trợ rất thông dụng là Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân, được đề cập như là sản phẩm “nhân đôi sự bảo vệ”, tức là sẽ được nhận gấp đôi số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn khi cả Hợp đồng bảo hiểm chính và Hợp đồng Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân còn hiệu lực. Một loại sản phẩm bổ trợ cũng rất thông dụng nữa là Bảo hiểm từ bỏ thu phí bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ không phải đóng các khoản phí trong tương lai kể từ khi bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
Số tiền bảo hiểm
Số tiền thỏa thuận giữa Công ty và Bên mua bảo hiểm được thể hiện trong hợp đồng bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm có thể được thay đổi theo điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.
T
TTTBVV
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Tai nạn
Một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện không bị gián đoạn gây ra bởi tác động của một lực hoặc một vật bất ngờ từ bên ngoài, không chủ định và ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm lên cơ thể Người được bảo hiểm, xảy ra trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm.
Thời gian cân nhắc
Trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng, Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối không tiếp tục tham gia bảo hiểm bằng cách gửi văn bản thông báo đến Công ty, trả lại hợp đồng và các hóa đơn tài chính hoặc các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty. Công ty sẽ hoàn trả lại phí bảo hiểm ban đầu đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý hoặc chi phí khám, xét nghiệm y khoa hoặc bất kỳ khoản tiền bảo hiểm đã trả nào liên quan đến hợp đồng, nếu có.
Thời gian gia hạn đóng phí
Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn như đã thỏa thuận, Công ty cho phép một khoảng thời gian gia hạn là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm. Trong thời gian gia hạn này, Công ty không tính lãi đối với khoản phí chưa đóng và hợp đồng vẫn có hiệu lực. Nếu Bên mua bảo hiểm vẫn không đóng phí bảo hiểm cho đến hết thời gian gia hạn thì hợp đồng sẽ bị mất hiệu lực.
Tuổi bảo hiểm
Tuổi của Người được bảo hiểm vào ngày hiệu lực của hợp đồng tính theo lần sinh nhật gần nhất vừa qua và được dùng để xác định phí bảo hiểm.
Tạm ứng từ giá trị hoàn lại
Khi Bên mua bảo hiểm đã đóng đủ số phí bảo hiểm để hợp đồng có giá trị hoàn lại, Bên mua bảo hiểm có thể đề nghị bằng văn bản với Công ty yêu cầu được tạm ứng từ giá trị hoàn lại với số tiền tạm ứng không quá tám mươi lăm phần trăm (85%) giá trị hoàn lại tại thời điểm tạm ứng
U
V
W
X
Y
Z